Reklamacije


Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 011 6355 550 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine, oznaka proizvoda) na adresu epreklamacije@planetasport.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 011 6355 550 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine, oznaka proizvoda) na adresu epreklamacije@planetasport.rs i opišete kakav problem imate uz izjašnjavanje o jednom od ponuđenih načina rešenja reklamacije (popravka, zamena proizvoda, umanjenje cene, povrat novca). U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, možete izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava na sledeće načine: telefonskim putem pozivom na broj 011 6355 550 ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine, oznaka proizvoda), opisom problema i odabirom jednog od ponuđenih rešenja reklamacije (popravka, zamena proizvoda, umanjenje cene, povrat novca) na e-mail epreklamacije@planetasport.rs.


Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina dobićete pisanu potvrdu ili elektronskim putem će vam biti potvrđen prijem zahteva, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Ukoliko je potrebno da ovlašćeni servis pregleda proizvod kao jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije ePlaneta će o svom trošku preuzeti pripremljen i zapakovan proizvod. Pre predaje proizvoda na reklamaciju popunite zahtev za reklamaciju (preuzmi) i spakujte ga uz proizvod. Takođe je potrebno izvaditi sve kartice korisnika (SIM, SSD i sl.), futrole, maske, torbe i sve ostalo što nije predmet reklamacije. Ukoliko je nešto naknadno kupljeno i ugrađeno u sam uređaj, dužni ste da to predočite prilikom izjavljivanja reklamacije. Nakon prijema proizvoda ePlaneta će potrošaču dostaviti broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Ako se reklamacija ulaže za veće uređaje bele tehnike, ovlašćeni servis će o trošku ePlanete izaći na teren radi utvrđivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.


U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom. Uređaje pristigle sa servisa, a za koje je reklamacija rešena popravkom ili je ista odbijena, ePlaneta vraća potrošaču. Potrošač je dužan da omogući dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena ili reklamacija odbijena i spremna za isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se potrošač na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu ePlanete, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon).


Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost ili neadekvatnog korišćenja), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.


Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane ePlanete potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.


Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.


Odustanak od ugovora na daljinu


Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.eplaneta.com se smatra prodajom putem ugovora na daljinu.


Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021), obaveštavamo vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine:
- Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe.
- Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak (u daljem tekstu: Obrazac).


Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Obrazac se dobija prilikom isporuke robe – ukoliko ga niste dobili, omogućili smo da obrazac preuzmete i na našem sajtu (preuzmi).


O prijemu istog ćemo vas bez odlaganja obavestiti i bićete obavešteni na koji način nam robu možete vratiti. Za sve informacije i nedoumice slobodno možete pozvati naš Call centar na broj 011 6355 550.


U slučaju prodaje robe, pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.
Protekom ovako definisanog roka od 14 dana, prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, artikal se više ne može vratiti.


Moguće je vratiti samo artikle koji su nekorišćeni, neoštećeni, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe/artikala, odnosno umanjenje vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.


Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana.


Troškovi vraćanja robe kurirskom službom padaju na teret kupca.


Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana. Trgovac vrši povraćaj novca na tekući račun kupca.


Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.


Napomena: U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Planeta Sport d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Back to Top